logo potravinarstvoslovak_journal_food_sciences

Potravinarstvo® Slovak Journal of Food Sciences je vedecký časopis pre potravinárstvo.

V časopise sa publikujú recenzované vedecké články k aktuálnym témam. Články sú bezplatne k dispozícii na internetovej stránke časopisu. V časopise je možné publikovať články z nasledovných oblastí: hygiena potravín, bezpečnosť a kvalita potravín, mikrobiológia potravín, potravinové právo, potravinárske prídavné látky, funkčné zložky potravín, nutraceutiká, zloženie potravín, senzorické vlastnosti potravín, senzorická analýza potravín, senzorická štatistická analýza, kontrola procesov v potravinárstve, chémia potravín, potravinárska toxikológia, vývoj potravín, technológia potravín, biotechnológia, výživa potravín, verejné zdravie, primárna produkcia potravín, falšovanie potravín, ekonomika potravín, marketing v potravinárstve, vplyv životného prostredia na potraviny, výroba potravinárskych strojov a zariadení.

Pre zaslanie článku sa musíte PRIHLÁSIŤ alebo ZAREGISTROVAŤ.

 

ISSN 1337-0960 (elektronická verzia)
ISSN 1338-0230 (tlačená verzia – ročníky 1 až 5) Od 26.1.2012 časopis nevychádza v tlačenej podobe.
Evidenčné číslo Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky: 3771/09

Od 1.4.2009 je Potravinarstvo® Slovak Journal of Food Sciences vedeckým časopisom.

Indexovanie
Časopis je indexovaný v nasledovných databázach:

Potravinarstvo® Slovak Journal of Food Sciences používa redakčný systém Open Journal Systems (OJS), ktorý bol vyvinutí v rámci Public Knowledge Projektu.

Prečo publikovať v časopise Potravinárstvo?

 • Všetky články sú recenzované.
 • Autor si zachováva autorské práva.
 • Čitateľ neplatí žiadny poplatok za články.
 • Časopis je publikovaný online a preto sú články dostupné širšej skupine čitateľov.
 • Každý autor môže transparentne sledovať proces publikovania článku cez webstránku administratívneho panelu časopisu
 • Akceptované články budú publikované do 6 mesiacov od ich zaslania.
 • Každému článku je pridelené jedinečné CrossRef DOI číslo pre citovanie a linka k elektronickému dokumentu.
 • Časopis Potravinárstvo číta ročne viac ako 60 000 čitateľov.

Politika časopisu Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Ciele časopisu Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences pre rok 2016
Politika publikačnej etiky a politika priestupkov
Dotazník pre hodnotenie spokojnosti autora

Adresa redakcie:
Potravinárstvo
Slivková 12
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
E-mail: info@potravinarstvo.com
Tel.: 0908 164 361, 0904 138 562

Vydavateľ: Ing. Peter Zajác, HACCP Consulting. Slivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce. Vydavateľ úzko spolupracuje s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre

Nakladateľ: Združenie HACCP Consulting. Slivková 12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Periodicita: články vychádzajú kontinuálne v priebehu roka v rámci jedného čísla

Internetová stránka časopisu: www.potravinarstvo.com

Názov a skratka pomocou ktorých je časopis indexovaný v medzinárodných databázach: Potravinarstvo, Potr.

Jazyková úprava: Publikované články neprešli jazykovou úpravou. Články sa publikujú len v jazyku anglickom.

Grafická úprava: Flame-studio Nitra

Tlač: nerealizuje sa

Cena čísla: nepredajné

Distribuuje: Združenie HACCP Consulting

Náklad: –

Miesto vydania: Nitra

Právne informácie a autorské práva: Za obsah jednotlivých článkov zodpovedajú autori. Za obsah inzerátov zodpovedanú inzerenti.

 

História názvu časopisu

Potravinarstvo® Slovak Journal of Food Sciences

Roč. 11., 2017, Potravinarstvo® Slovak Journal of Food Sciences Zmenili sme názov časopisu z dôvodu lepšieho medzinárodného rozpoznávania časopisu. Názov časopisu je tvorený z dvoch častí, prefix tvorí slovenské slovo Potravinarstvo a sufix tvorí anglická veta Slovak Journal of Food Sciences (In English) Indexed in SCOPUS

Roč. 10., 2016, Potravinarstvo® Vedecký časopis pre potravinárstvo (V angličtine) Indexovaný v databáze SCOPUS

Roč. 9., 2015, Potravinarstvo® Vedecký časopis pre potravinárstvo (V angličtine) Indexovaný v databáze SCOPUS

Roč. 8., 2014, Potravinarstvo® Vedecký časopis pre potravinárstvo (V angličtine) Indexovaný v databáze SCOPUS

Roč. 7., 2013, Potravinarstvo® Vedecký časopis pre potravinárstvo (V slovenčine)

Roč. 6., 2012, Potravinarstvo® Vedecký časopis pre potravinárstvo (V slovenčine)

Roč. 5., 2011, Potravinarstvo® Vedecký časopis pre potravinárstvo (V slovenčine)

Roč. 4., 2010, Potravinarstvo® Vedecký časopis pre potravinárstvo (V slovenčine)

Roč. 3., 2009, Potravinarstvo® Vedecký časopis pre potravinárstvo (V slovenčine)

Roč. 2., 2008,  Potravinarstvo® Odborný časopis pre potravinárstvo (V slovenčine)

Roč. 1., 2007 Potravinarstvo® (In Slovak)

 

Voľný prístup (Open Access):

OAlogo

Poskytujeme voľný prístup ku všetkým článkom publikovaných v časopise Potravinárstvo.

Môžete:

 • Upravovať — usporiadavať, premieňať, používať materiál publikovaný v článkoch pre akékoľvek účely vrátane komerčných účelov.
 • Poskytovateľ (časopis Potravinárstvo) Vám nemôže tieto práva upierať dovtedy, kým sa budete riadiť licenčnou dohodou.

Ak sa rozhodnete použiť články publikované v našom časopise, musíte:

 • vytvoriť odkaz (citáciu), v ktorej uvediete, že článok bol prvý krát publikovaný v časopise Potravinárstvo podľa pokynov uvedených nižšie v copyrighte.

Copyrigh:

CC-BY-3

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Všetky práva vyhradené, © 2007 – 2017 Potravinarstvo® Slovak Journal of Food Sciences

Upozornenie o vlastníckych právach týkajúcich sa informácií publikovaných na internetovej stránke www.potravinarstvo.com: Osoba používajúca www.potravinarstvo.com môže prezerať, kopírovať alebo ukladať časti internetovej stránky za predpokladu, že tieto budú použité iba pre osobné a nekomerčné účely. Osoba používajúca www.potravinarstvo.com môže prezerať, kopírovať, ukladať alebo zdieľať články publikované v časopise Potravinarstvo® Slovak Journal of Food Sciences.  Informácie publikované v týchto článkoch môžu byť použité pre osobné, nekomerčné ako aj komerčné účely. Pri každom použití akýchkoľvek informácií z článkov musíte uviesť obvyklé bibliografické údaje, vrátane citácie, mien autorov, dátumu publikácie článku, názvu článku, názov časopisu, ročník časopisu, čísla strán, URL adresu http://www.potravinarstvo.com, DOI číslo a informáciu o kopirajte. Časopis Potravinarstvo® Slovak Journal of Food Sciences, editor a redakčná rada nezodpovedajú za žiadne náhodné, nepriame alebo následné škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v súvislosti s používaním obsahu stránky www.potravinarstvo.com vrátane akýchkoľvek predmetov a materiálov pochádzajúcich alebo súvisiacich so stránkou www.potravinarstvo.com a časopisom Potravinarstvo® Slovak Journal of Food Sciences.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page