Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, Vol 5, No 3 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large
doi:10.5219/96

ORGANIC PRODUCTS, CONSUMER BEHAVIOR ON MARKET AND EUROPEAN ORGANIC PRODUCT MARKET SITUATION

Dagmar Kozelová, Ladislav Mura, Eva Matejková, Ľubomír Lopašovský, Vladimír Vietoris, Andrea Mendelová, Magdaléna Bezáková, Marcela Chreneková

Abstract


The market of organic products around the world increased its volume in Central and Eastern Europe with organic food market has a number of shared features, which include the relatively low demand for organic food, low share of regular customers, the problems of producers marketing, the lack of enterprises which process organic products. Consumer behavior purchasing organic foods is influenced by several factors, among which is dominated consumer personality, income, finances and lifestyle, as well as psychological factors such as perception, motivation, learning, cognition and attitudes. Cultural and social factors in consumer behavior exhibit a lesser degree. Organic fruit and organic vegetables quality is generally higher for content of biologically active substances such as vitamins, polyphenols and flavonoids. The content of pesticide residues in organic food is significantly lower than conventional production. Regular monitoring of chemical and microbiological safety of organic products already in the primary production occurring in the raw state and after working in various sectors of food, an intensification of awareness raising and targeted increased support for organic agriculture. Multifunctional sector and increased support for family farms oriented for sectors with higher added value than the home sale, production processing on the farm and so on. By support of the sale of high quality domestic production by the state will be possible to persuade more people to personal health status and greater consumption of organic food  affects the health and prevent the occurrence of various diseases.

doi:10.5219/96

 


Full Text:

References*


AERTSENS, J., VERBEKE, W., K. MONDELAERS, K., VAN HUYLENBROECK, G. 2009. Personal determinants of organic food consumption: A review. In British Food Journal. vol. 111, 2009, no. 10, p. 1140-1167. ISSN: 0007-070X.
doi: 10.1108/00070700910992961

 

AGRA EUROPE, no. 2422, 23. july 2010, Informa Agra Ltd, 69-77 Paul Street, London, EC2A 4LQ, UK, p. 9. [online], [s.a.], [cit. 20.1.2011],  Retrieved from the web: <www.agra-net.com>.

 

AGUIRRE, J. A. 2007. The farmer's market organic consumer of Costa Rica. In British Food Journal. vol. 109, 2007, no. 2, p. 145-154.
doi: 10.1108/00070700710725509

 

ALBA, J. W., HUTCHINSON, J. W. 1987. Dimensions of consumer expertise. In Journal of Consumer Research. vol. 13, 1987, no. 4, p. 411-454.

 

AXELSON, L. 1998. Lactic acid bacteria: classification and physiology. In: Salminen S, Von Wright A (eds) Lactic acid bacteria: microbiology and functional aspects. Marcel Dekker, New York, 1998, p. 1-71.

 

BOTONAKI, A., POLYMEROS, K., TSAKIRIDOU, E., MATTAS, K. 2006. The role of food quality certification on consumers' food choices. In British Food Journal.  vol. 108, 2006, no. 2-3, p. 77-90.
doi:10.1108/00070700610644906

 

BRUCKS, M. 1985. The effects of product class knowledge on information search behavior. In Journal of Consumer Research. vol. 12, 1985, no. 1, p. 1-16.

 

CICIA, G., DEL GIUDICE, T., RAMUNNO, I. 2009. Environmental and health components in consumer behavior perception of organic food: estimation of willingness to pay. In Journal of  Food Products Marketing. vol. 15, 2009, no. 3, p. 324-336. 
http://dx.doi.org/10.1080/10454440902925930

 

ČUBOŇ, J., HAŠČÍK, P., KAČÁNIOVÁ, M., PAVLIČOVÁ, S., ARPÁŠOVÁ, H. 2007. Porovnanie jatočných ukazovateľov a kvality mäsa hybrida ROSS 308 a plemena Oravka z ekologického chovu. In Agromagazín. vol. 8, no. 2, 2007, p. 54-57, ISSN 1214-0643.

 

ČUBOŇ, J., HAŠČÍK, P., VAGAČ, V., KAČÁNIOVÁ, M., HLUCHÝ, S., PAVLIČOVÁ, S., Ľ. HORŇANOVÁ, Ľ.,  KOŠŤÁLOVÁ, D., KOŽUCH, J. 2005. Kvalita mäsa mladého hovädzieho dobytka z ekologickej a konvenčnej produkcie In Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín 2005 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z. 1. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra, 10. november 2005. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. ISBN 80-8069-614-4, p. 253-256.

 

DAVIES, A., TITTERINGTON, A. J., COCHRANE, C. 1995. Who buys organic food? A profile of purchasers of organic food in Northern Ireland. In British Food Journal.  vol. 97, 1995, no. 10, p. 17-23.

 

DE MAGISTRIS, T., GRACIA, A. 2008. The decision to buy organic food products in Southern Italy. In British Food Journal. vol. 110, 2008, no. 8-9, 2008, p. 929-947.
doi:10.1108/00070700810900620

 

DEAN, M.,  RAATS, M. M., SHEPHERD, R. 2008. Moral concerns and consumer choice of fresh and processed organic foods. In Journal of Applied Social Psychology. vol. 38, 2008, no. 8, p. 2088-2107.
doi:10.1111/j.1559-1816.2008.00382.x

 

DRÁBEKOVÁ, J., LENGYELOVÁ, L. 2004. Jogurt ako súčasť zdravej výživy. In Zborník z vedecko-metodickej konferencie Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. FPV UKF Nitra, 2004, Edícia Prírodovedec no.143, p. 65-70. ISBN 80-8050-739-2.

 

FRANČÁKOVÁ, H. 2002. Kvalita produktov v trvalo udržateľnom záhradníctve. In DEMO, M. 2002. Trvalo udržateľné technológie v záhradníctve. Nitra : SPU, p. 515-534,  ISBN 80-8069-056-1.

 

GALLETTO, L. 2007. Situation and Perspectives of Organic Meat in Italy. The experience of a small group of firms located in the Veneto Region. In Organic food. 2007, Part 2, p. 47-63.
doi:10.1007/978-0-387-39582-1_4

 

GHORBANI, R., KOOCHEKI, A., BRANDT, K., WILCOCKSON, S., LEIFERT, C. 2010. Organic Agriculture and Food Production: Ecological, Environmental, Food Safety and Nutritional Quality Issues In Sociology, Organic Farming, Climate Change and Soil Science Sustainable Agriculture Reviews. vol. 3, 2010, p. 77-107.
doi:10.1007/978-90-481-3333-8_4

 

GECÍKOVÁ, I. 2008. Postavenie poľnohospodárskych podnikov v procese rozvoja vidieka. In Acta regionalia et environmentalica. vol. 5, 2008, no. 1, Nitra : SPU, p. 23, ISSN 1336-9253.

 

GECÍKOVÁ, I., PAPCUNOVÁ, V., BALÁŽOVÁ, E. 2010. Economic base development in rural regions in the Slovak Republic. In Economics of Agriculture, vol. 10, 2010, no. 3, p. 35-41, ISSN 1335-6186.

 

GUIDO, G., PRETE, M. I., PELUSO, A. M., MALOUMBY-BAKA, R. CH., BUFFA, C. 2010. The role of ethics and product personality in the intention to purchase organic food products: a structural equation modeling approach. In International Review of Economics, vol. 57, 2010, no. 1, p. 79-102.
doi:10.1007/s12232-009-0086-5

 

HÄRDTLEIN, M., KALTSCHNIDT, M., LEWANDOWSKI, I. 1998. Nachhaltigkeit in der Pflanzenproduktion. In Umweltwissenschaften und Schadstof-Forschung, vol. 10, 1998, no. 3, p. 139.
doi:10.1007/BF03037733

 

HAGMAN, J. E., MARTENSSON, A., GRANDIN, U. 2009. Cultivation Practices and Potato Cultivars Suitable for Organic Potato Production. In Potato Research. vol. 52, 2009, no 4, p. 319-320.
doi:10.1007/s11540-009-9128-3

 

HINKOVÁ - DIBARBOROVÁ, A. 2008. Bio ide do škôl pomaly. In Obchod maloobchod veľkoobchod distribúcia, vol. 14. may 2008, p. 18, ISSN 1335-2008.

 

HORŇANOVÁ, Ľ., KOŠŤÁLOVÁ, D., KOŽUCH, J. 2005. Kvalita mäsa mladého hovädzieho dobytka z ekologickej a konvenčnej produkcie. In Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín 2005: zborník vedeckých prác z. 1. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra, 10. november 2005. Nitra : SPU, 2005. ISBN 80-8069-614-4. p. 253-256.

 

CHEN, M. F. 2007. Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic foods in Taiwan: Moderating effects of food-related personality traits. In Food Quality and Preference vol. 18, 2007, no. 7, p. 1008-1021. clear
doi:10.1016/j.foodqual.2007.04.004

 

JORDAN, R., MÜLLER, R., UODES, A. 2009. Higt Sequestration, Low Emission, Food Secure Farming. Organic Agriculture - a Guide to Climate Change and Food Security. IFOAM EU Group : Bruxelles. 23 p., ISBN 978-3-940946-70-6.

 

KERESTEŠ, J. 2008. Biodiverzita ovčích mliečnych výrobkov. In Potravinarstvo. vol. 2, 2008, no. 2, p. 23-31, ISSN 1338-0230.

 

KOŠŤÁL, D. 2008. Putujú aj na vidiek. In Obchod maloobchod veľkoobchod distribúcia, vol. 14, 2008, p. 43, ISSN 1335-2008.

 

KOŠŤÁL, D. 2009. Svet očakáva potraviny s príbehom. In Obchod maloobchod veľkoobchod distribúcia, vol. 14,  2009, p. 12, ISSN 1335-2008.

 

KOŠŤÁL, D. 2009. Česi už biopotraviny poznajú. In Obchod maloobchod veľkoobchod distribúcia, vol. 14,  2009, p. 14-15, ISSN 1335-2008.

 

KOZELOVÁ, D. 2006. Poľnohospodárstvo ako regionálny zamestnávateľ a producent potravín. In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2006 - 1. časť. Zborník vedeckých, odborných príspevkov a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 27. - 28.4.2006 v Nitre. Nitra : SPU, p. 234-239, ISBN 80-8069-709-4.

 

KOZELOVÁ, D., MATEJKOVÁ, E., QINETI, A. 2010. Analyzing consumer´s opinion on organic food, their safety and availability in the slovak food market. In Potravinarstvo. vol. 4, 2010, no. 3, p. 30-35, ISSN 1338-0230. doi:10.5219/16

 

KOZELOVÁ, D., ZAJÁC, P., MATEJKOVÁ, E.,  ZELEŇÁKOVÁ, L., LOPAŠOVSKÝ, Ľ., MURA, L.,  ČAPLA, J., VIETORIS, V. 2011.  Perception of bio-food labeling by consumers in Slovakia. In   Potravinarstvo., vol. 5, 2011, no. 1, p. 33-38.
doi:10.5219/107

 

KRETTER, A. 2005. Marketing ekologického poľnohospodárstva a ekoproduktov. Nitra: SPU, 2005, 90 s., ISBN 80-8069-620-9.

 

LATACZ-LOHMANN, U. 1999. Die zukunftige europaische Landwirtschaft. In DLG-Verlags-GmbH: Landwirtschaft 2010. Frankfurt am Main : DLG, p. 105-114, ISBN 3-7690-4058-9.

 

Lengyelová, L., Kozelová, D., Trsteno-vičová, Ľ., Pintérová, S. 2010. Comparison of occurence Lactic acid bacteria in chosen yogurts. Potravinarstvo vol. 4, 2010, no. 4, p. 38-43.
doi:10.5219/31

 

MAGNUSSON, M. K., ARVOLA, A., HURSTI, U. K. 2001 Attitudes towards organic foods among Swedish consumers. In British Food Journal. vol. 103, 2001, no 3, p. 209-227.

 

MATYSIK-PEJAS, R., SZAFRANSKA, M. 2009. Európsky spotrebiteľ a produkty ekologického poľnohospodárstva. In HORSKÁ, E. 2009. Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie. Nitra : SPU, p. 189-191, ISBN 978-80-552-0318-8.

 

MENDELOVÁ, A., IVANIŠOVÁ, E., BOJŇANSKÁ, T.  MAREČEK, J., KOZELOVÁ, D. 2011. Antioxidant activity and total polyfenol contens in selected varieties of apples and pears. In Potravinarstvo, vol. 5, 2011, special issue, February 2011, p. 294-298.

 

MURA, L., HARASNÍK, V. 2005. Marketingovo manažérske prístupy k biopotravinám a produktom zdravej výživy. In Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach spoločného agrárneho trhu. Medzinárodný vedecký seminár, Nitra : SPU, 2005, p. 144-147, ISBN 80-8069-615-2.

 

NAGYOVÁ, Ľ., GOLIAN, J. 2007. Bezpečnosť potravín z pohľadu spotrebiteľov. In Kvalita a bezpečnosť potravín. Zborník prednášok k III. medzinárodnej konferencii 25. - 26. september 2007, Štrbské Pleso, Žilina : MASM, 2007.

 

NAGYOVÁ, Ľ., TONKOVIČOVÁ, Z. 2004. Spotrebiteľské správanie a medzinárodný trh potravín. In Zborník vedeckých prác K dištančnému vzdelávaniu v oblasti Agrárneho práva formou E-learningu. Nitra: SPU, 2004, p. 1-4, ISBN 80-8069-313-7.

 

NECIDOVÁ, L., CUPÁKOVÁ, Š., JANŠTOVÁ, B., DUŠKOVÁ, M., PŘIDALOVÁ, H., VORLOVÁ, L. 2010. Mikrobiologické parametry syrového a tepelně ošetřeného ovčího mléka. In Potravinarstvo. vol. 4, 2010, special issue, February 2010  p. 436-438.

 

NOVÁKOVÁ, E. 2010. Čo je nové v ekologickej poľnohospodárskej výrobe? [online], [s.a.], [cit. 2010-10-01], Retrieved from the web: <http://www.agroporadenstvo.sk/ep/ep_2010.htm>.

 

O'DONOVAN, P., MC CARTHY, M. 2002. Irish consumer preference for organic meat. In British Food Journal. vol. 104, 2002, no. 2-4, p. 353-370.
doi:10.1108/00070700210425778

 

ORGANIC MONITOR. 2009. Global organic market. Time for organic plus strategies. [online], [s.a.], [cit. 2010-09-08], Retrieved from the web <http://www.organicmonitor.com>.

 

PADEL, S., FOSTER, C. 2005. Exploring the gap between attitudes and behaviour - Understanding why consumers buy or do not buy organic food. In British Food Journal. vol. 107, 2005, no 8, p. 606-625. ISSN: 0007-070X.
doi:10.1108/00070700510611002

 

KAČÁNIOVÁ, M., ČUBOŇ, J., HAŠČÍK, P., PAVLIČOVÁ, S., SUDZINOVÁ, J. 2006. Mikrobiologická kvalita vajec z ekologického a konvenčného chovu nosníc. In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj] : zborník z XI. medzinárodného vedeckého seminára, Nitra 10. november 2006. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. ISBN 80-8069-799-X.  s. 361-367.

 

PIENIAK, Z., AERTSENS, J., VERBEKE, W. 2010. Subjective and objective knowledge as determinants of organic vegetables consumption. In Food quality and preference, vol. 21, 2010, no. 6, p. 581-588.
doi:10.1016/j.foodqual.2010.03.004

 

RADECKI, C. M., JACCARD, J. 1995. Perceptions of knowledge, actual knowledge, and information search behavior. In Journal of Experimental Social Psychology. vol. 31, 1995, no. 2, p. 107-138.

 

RAJU, P. S., LONIAL, S. C., W.G. MANGOLD, W. G. 1995. Differential effects of subjective knowledge, objective knowledge, and usage experience on decision making. In Journal of Consumer Psychology. vol. 4, 1995, no. 2, p. 153-180. clear
doi:10.1207/s15327663jcp0402_04

 

RURAL EUROPE. no. 77, august 2009, London : Informa Agra Ltd, p. 8, [online], [s.a.], [cit. 2010-10-01], Retrieved from the web: <www.agra-net.com>.

 

SCHIFFERSTEIN, H. N.,  P.A. OPHUIS, P. A. 1998.  Health-related determinants of organic food consumption in the Netherlands. In Food Quality and Preference. vol. 9, 1998, no. 3, p. 119-133.

 

SCHLOSSEROVÁ, J. 2009. Trendy výroby bioproduktov na Slovensku. [online], [2009-11-19], [cit 2010-01-15], Retrieved from the web: <http://www.agroporadenstvo.sk/ep/bioprodukty.htm>.

 

SHIJIU, Y., MO, CH., LILI, D., LINHAI, W. 2010. Consumers' purchase intention of organic food in China. In Journal of the science of food and agriculture, vol. 90, 2010, no. 8, p. 1361-1367.
doi:10.1002/jsfa.3936

 

STOBBELAAR, D. J., CASIMIR, G., BORGHUIS, J., MARKS, I., MEIJER, L., ZEBEDA, S. 2007. Adolescents' attitudes towards organic food: A survey of 15- to 16-year old school children. In International Journal of Consumer Studies. vol. 31, 2007, p. 349-356.
doi:10.1111/j.1470-6431.2006.00560.x

 

UREŇA, F., BERNABEU, R., OLMEDO, M. 2008. Women, men and organic food: differences in attitudes and willingness to pay. A Spanish case study. In International Journal of Consumer Studies.  vol. 32, 2008, no 1, p. l8-l26.

 

VERBEKE, W. 2008. Impact of communication on consumers' food choices. In Proceedings of the Nutrition Society. vol. 67, 2008, no. 3, p. 281-288, ISSN: 00296651.
doi:10.1017/S0029665108007179

 

VIA, G. L., NUCIFORA, A. M. D. 2002. The determinants of the price mark-up for organic fruit and vegetable products in the European Union. In British Food Journal, vol. 104, 2002, no. 3-5, p. 319-336.
doi:10.1108/00070700210425741

 

VYSEKALOVÁ, J. 2004. Psychologie spotřebitele. Jak zákazníci nakupují. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004, s. 166-167, ISBN 80-247-0393-9

 

ZANDER, K., HAMM, U. 2010. Consumer preferences for additional ethical attributes of organic food. In Food quality and preference, vol. 21, 2010, no. 5, p. 495-503, ISSN 09503293.
cleardoi:10.1016/j.foodqual.2010.01.006 

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments