POTRAVINOVÝ  KÓDEX  SR 

I. ČASŤ

(spoločné výnosy MP SR a MZ SR)

 


VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A SPÔSOB SKÚŠANIA POTRAVÍN A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

 

Hlava

PK SR

Názov

Zmena

Výnos MP SR a MZ SR

 

Vestník (čiastka)

Výnos

1. hl.

Vymedzenie základných pojmov

 

981/1996-100 z 20.5.1996

14/96

20

zmena

557/1998-100 zo16.12.1997

21/98

50

zmena

2478/2000-100 zo 4.9.2000

22/00

75

zmena

1535/2001-100 z 28.5.2001

11/01

42

zmena

1865/2001-100 z 25.7.2001

13/01

50

zmena

1393/2002-100 zo 6.5.2002

12/02

65

zmena

3259/2002-100 z 5.12.2002

24/02

100

zmena

154/2004-100 z 9.2.2004

7/04

18

zmena

07174/2005-SL z 20.4.2005

14/05

54

2. hl.

Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu

 

557/1996-100 zo16.12.1997

21/98

50

zmena

451/2003-100 z 12.3.2003

9/03

33

zmena

07174/2005-SL z 20.4.2005

14/05

54

3. hl.

Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov  v potravinách

 

3445/2005-100 z 25.11.2005

26/05

98

  

POTRAVINOVÝ  KÓDEX  SR 

II. ČASŤ

(spoločné výnosy MP SR a MZ SR)

 


VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Hlava

PK SR

Názov

Zmena

Výnos MP SR a MZ SR

 

Vestník (čiastka)

Výnos

1. hl.

Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky

 

981/1996-100 z 20.5.1996

14/96

20

zmena

28167/2007 z 12.4.2006

1/08

2

2. hl.

Označovanie potravín

 

1187/2004-100 z 28.4.2004

13/04

66

zmena

1761/2005-100 z 14.2.2005

8/05

33

zmena

3069/2005-100 z 18.8.2005

21/05

81

zmena

3493/2005-100 z 26.10.2005

23/05

86

zmena

2/08

5

3. hl.

Požiadavky na potraviny nového typu

 

608/1/2004-100 z 15.3.2004

10/04

43

4. hl.

Mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

 

06267/2006-SL zo 6.2.2006

4/06

13

5. hl.

Materiály a predmety určené na styk s potravinami 

 

1799/2003-100 z 9.6.2003

15/03

51

zmena

14911/2004-OAP z 8.12.2004

5/05

12

zmena

28576/2004-SL z 23.3.2005

13/05

53

zmena

13760/2006-SL z 26.7.2006

16/06

57

zmena

08704/2007–OL z 17.5. 2007

20/07

68

zmena

06913/2008–OL z 14.4. 2008

5/08

16

zmena

05761/2009–OL z 23.2. 2009

5/09

24

6. hl.

Potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

 

3757/2003-100 zo 17.12.2003

5/04

10

7. hl.

Požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

 

16826/2007-OL z 25.7.2007

14/2007

52

zmena

20374/2009–OL z 12.10. 2009

22/09

61

8. hl.

Zásady správnej výrobnej praxe

 

aktualizovaná hlava

príloha 1

príloha 2

príloha 3

 
21/98
50

zmena

154/2004-100 z 9.2.2004

7/04

18

9. hl.

Hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny

 

 

2986/2003-100 z 27.10.2003

24/03

79 

10. hl.

Kontaminanty v potravinách

 

608/3/2004-100 z 15.3.2004

10/04

45

zmena

1907/2004-100 z 21.7.2004

21/04

99

zmena

3372/2004-100 zo17.1.2005

3/05

7

zmena

2537/2005-100 z 25.5.2005

15/05

62

zmena

2063/2006-100 z 26.7.2006

16/06

55

zmena

18558/2006-SL z 11.9.2006

19/06

64

zmena
18/07
65

11. hl.

Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

 

26682/2007-OL z 10.12.2007

1/08
1
zmena
7/08
15
zmena
18/08
45

12. hl.

Prídavné látky v potravinách

 

04650/2008-OL z 11.2.2008

4/08
11

13. hl.

Extrakčné rozpúšťadlá

 

608/6/2004-100 z 15.3.2004

10/04

48

14. hl.

Arómy

 

608/7/2004-100 z 15.3.2004

10/04

49

15. hl.

Osobitné prísady do potravín

 

608/8/2004-100 z 15.3.2004

10/04

50

 

POTRAVINOVÝ  KÓDEX  SR 

III. ČASŤ

(spoločné výnosy MP SR a MZ SR)

 


OSOBITNÉ POŽIADAVKY

 

Hlava

PK SR

Názov

Zmena

Výnos MP SR a MZ SR

 

Vestník

(čiastka)

Výnos

  1. hl.

Mäso jatočných zvierat

 

811/1/2002-100 zo 17.4.2002

12/02

65

zmena

2689/2004-100 z 21.10.2004

26/04

120

zmena

1908/2005-100 z 9.3.2005

9/05

38

  2. hl.

Zverina

 

811/2/2002-100 zo 17.4.2002

12/02

65

  3. hl.

Hydinové mäso a králičie mäso

 

1778/2005-100 zo 14.2.2005 

26/05

97

  4. hl.

Produkty rybolovu a výrobky z nich

 

1903/2008-100 z 25.8.2008

8/09

36

  5. hl.

Mäsové výrobky

 

1895/2004-100 z 18.8.2005

22/05

84

  6. hl.

Mlieko a výrobky z mlieka

 

2143/2006-100 zo14.8.2006

18/06

62

  7. hl.

Mrazené krémy, zmrzliny a polotovary na ich výrobu

 

3760/2005-100 z  9.1.2006

 

 

12/07

43

  8. hl.

Vajcia, majonézy a majonézové výrobky

 

1752/2005-100 zo 14.2.2005

20/05

74

zmena

3785/2005-100 zo16.12.2005

26/05

99

  9. hl.

Med

 

1188/2004-100 z  28.4.2004

15/04

69

10. hl.

Jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné olej a výrobky z nich

 

 

1207/2007-100 z 28.2.2007

18/07

64

11. hl.

Olejniny a orechy

 

zrušená – presunutá do 21. hlavy ako piaty a šiesty oddiel

12. hl.

Strukoviny

 

1867/2001-100 z 25.6.2001

13/01

50

13. hl.

Jedlé obilie a výrobky z obilia

 

2657/2004-100 z 21.10.2004

17/05

68

14. hl.

Cukrárske výrobky

 

1781/1/1999-100 z 2.6.1999

16/99

47

15. hl.

Konzumné zemiaky a výrobky z nich

 

3390/2004-100 zo 17.1.2005

 

21/05

82

16. hl.

Potravinársky škrob, výrobky zo škrobu a škrobárenské výrobky

 

1781/2/1999-100 z 2.6.1999

 

16/99

47

17. hl.

Niektoré cukry

 

978/2004-100 z 28.4.2004

15/04

68

18. hl.

Kakao a čokoláda

 

1397/2004-100 z 2.6.2004

18/04

83

19. hl.

Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina

 

zrušená – presunutá do 21. hlavy ako druhý oddiel

20. hl.

Spracované ovocie a spracovaná zelenina

 

zrušená – presunutá do 21. hlavy ako tretí oddiel

21. hl.

Jedlé huby a výrobky z nich

 

zrušená – je súčasťou novej 21. hlavy ako štvrtý oddiel  

21. hl.

Ovocie, zelenina, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

 

2608/2005-100 z 9.6.2005

23/06

77

22. hl.

Droždie a sušené pivovarské kvasnice

 

2313/3/2000-100 z 10.8.2000

24/00

80

23. hl.

Jedlé soli

 

zrušená – presunutá do 24. hlavy ako šiesty oddiel

24. hl.

Pochutiny

 

2089/2005-100 z 6.4.2005

2/06

7

zmena 

1342/2009-100 z 10.8.2009

27/09

70

25. hl.

Nápoje

 

2313/4/2000-100 z 10.8.2000

24/00

80

zmena 

1813/3/2003-100 z 9.6.2003

15/03

54

zmena
18/07
66
zmena
15/08
38

26. hl.

Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá

 

zrušená – presunutá do 24. hlavy ako siedmy oddiel

27. hl.

Termosterilizované pokrmy

 

1781/5/1999-100 z 2.6.1999

16/99

47

28. hl.

Pramenitá voda a balená pitná voda

 

608/9/2004-100 z 15.3.2004

10/04

51

zmena

16798/2004-OAP z 8.12.2004

5/05

10

29. hl.

Tabakové výrobky

 

2606/2004-100 z 21.10.2004

10/05

40

30. hl.

Lieh a liehoviny

 

1010/2004-100 z 15.4.2004

12/04

57

31. hl.

Ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu

 

2417/2005-100 z 23.5.2005

2/06

6

32. hl.

Ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré

 

1685/2004-100 z 23.6.2004

 

20/04

89

33. hl.

Zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty

 

2264/2004-100 z 9.9.2004

24/04

103

zmena
18/08
46

33. hl.

Kávové extrakty a čakankové extrakty

 

2059/2005-100 zo 6.4.2005

12/05

46

  Použité skratky:  hl. - hlava

Texty vestníkov uverejnené na tomto CD sú spracované z elektronických podkladov Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Texty neboli autorizované Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a nie sú právne záväzné. Vytváranie kópií tohto CD, kopírovannie CD na pevné a prenostné pamäťové médiá alebo vytváranie privátnych verzií je v rozpore s Autorským zákonom.
Všetky práva vyhradené © 2007-2010 HACCP Consulting