Pre zaslanie článku sa musíte PRIHLÁSIŤ alebo ZAREGISTROVAŤ.

Dôležité dokumenty pre autorov a recenzentov: 

Vzorový článok (naformátovaný) (Použiť pri písaní článku ako šablónu)
Licencia k článku (Musí byť podpísaná všetkými autormi a zaslaná editorovi)
Pokyny pre autorov
Inštrukcie k písaniu vedeckých článkov
Formulár pre autora na vlastné zhodnotenie článku
 (Použiť pred nahratím článku do systému)
Formulár pre oponenta na oponovanie článku

Politika časopisu Potravinárstvo
Politika publikačnej etiky a politika priestupkov

 Za našu prácu si účtujeme poplatok, ktorý slúži na pokrytie ekonomických nákladov a ďalší rozvoj časopisu:

 Čo je obsiahnuté v cene? Cena pre autorov z EÚ a OECD  Cena pre autorov z EÚ a OECD Cena pre autorov z tretích krajín 
Prvotné posúdenie článku editorom X X X
Spracovanie príspevku  X X X
Recenzia príspevku X  X X
Pridelenie DOI čísla a vytvorenie perzistentnej linky na publikovaný príspevok X  X  X
Kontrola každej referencie a nalinkovanie referencií v použitej literatúre na ich primárne literárne zdroje s prideleným DOI číslom X  X  X 
Úprava layoutu (vzhľadu) príspevku X  X  X 
Korekcia článku (napr. úprava jednotiek SI, znamienok, čísiel, odborných výrazov a pod.) X X X
Preverenie článku antiplagiátorským softvérom a nahratie článku do medzinárodnej databázy pre zabezpečenie aktívnej ochrany autorských práv autorov X X X
Proofreading článku pred publikovaním X X X
Publikácia príspevku na internetovej stránke časopisu  X
Dlhodobá archivácia príspevku na internetovej stránke časopisu  X
Vytvorenie XML súboru s metadátami pre indexáciu v databáze DOAJ  X
Vytvorenie XML súboru s metadátami pre indexáciu v databáze CROSSREF  X
Zaslanie príspevku na registráciu do medzinárodných databáz  X
Trvalá archivácia článku knižnicou   X X X 
Práca editora a zamestnancov časopisu  X X X 
Poplatok za OPEN ACCESS (okamžité sprístupnenie článku verejnosti, bez nutnosti zakúpenia si článku)  X X X 
Poplatok za uverejnenie názvu a čísla projektu, z ktorého bol článok financovaný (APVV, VEGA, KEGA a pod.). Názov a číslo projektu bude uvedené v priamo v článku v časti poďakovanie a v metadátach na internetovej stránke časopisu. X X
 Cena: 130 EUR / článok 250 EUR / článok 80 EUR / článok

Ceny sú platné od 18. mája 2017. Časopis poskytuje výrazné zľavy pri príležitosti konania konferencií organizovaných na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Antiplagiátorská kontrola

antiplagiarism
Antiplagiátorská kontrola pred publikovaním, na zabezpečenie integrity časopisu a ochranu autorských práv.


Objednávka:
Zašlite nám záväznú objednávku vystavenú Vami alebo oddelením na ktorom pracujete, alebo koordinátorom vášho grantu  (na E-mail: capla@potravinarstvo.com, alebo poštou na adresu časopisu), v ktorej uveďte:

 • názov článku a
 • cenu podľa nášho cenníka

Po prijatí objednávky Vám vystavíme faktúru, aby ste mohli zrealizovať platbu cez vaše účtovné oddelenie.

Platba:
Platbu vykonajte:

 • prevodom na náš účet.

Údaje potrebné pre vykonanie platby prevodom na náš účet:

Fakturačné údaje:
Ing. Peter Zajác, HACCP Consulting
Slivková 12
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO: 41 062 191
DIČ: 107 111 81 80
Názov banky: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovensko
Kód banky: 0200
SWIFT kód: SUBASKBX
Číslo účtu: 1794485058
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK3502000000001794485058

Príjem príspevkov:

Príspevky zasielajte len pomocou nášho elektronického edičného systému. Pre prihlásenie kliknite na túto linku.

Upozornenie:

 • Autorovi nevzniká nárok na vrátenie poplatku v prípade vrátenia a neodpublikovania príspevku (nevyhovujúce príspevky sú okamžite zamietnuté).
 • Autor musí nahrať príspevok naformátovaný podľa pokynov časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences.
 • Časopis Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. vychádza od roku 2012 len v elektronickej forme a od roku 2013 vychádzajú články priebežne pod jedným vol.
 • Každý autor musí byť zaregistrovaný v databáze časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Pre registráciu kliknite na túto linku.
 • Prvý autor a všetci spoluautori musia podpísať licenciu. Prvý autor zašle naskenovanú licenciu editorovi e-mailom.
 • Príspevok môže byť napísaný len v angličtine. Odporúčaný rozsah príspevku je max 10 strán.
 • Príspevok píšte priamo do vzorového článku, aby ste zachovali nami vyžadované štylistické a bibliografickými požiadavky.
 • Text príspevku musí byť v súlade so štylistickými a bibliografickými požiadavkami, ktoré sú opísané vo pokynoch pre autorov.
 • Každý príspevok je oponovaný transparentným a anonymným spôsobom dvomi oponentmi.
 • Autor dostane pokyny pre opravu príspevku od prideleného editora bez toho, aby vedel, kto bol oponent.
 • Príspevky môžu prejsť jazykovou korektúrou v redakcii časopisu.
 • Redakcia časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences si vyhradzuje právo zamietnutia alebo odloženia uverejnenia príspevku na základe rozhodnutia redakčnej rady.
 • Redakcia časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences nezodpovedá za obsah jednotlivých príspevkov a inzerátov a ani za prípadné škody vzniknuté tretím stranám v súvislosti s ich publikovaním v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, za tieto škody zodpovedajú autori príspevkov a inzerenti. Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú autori. Za obsah jednotlivých inzerátov zodpovedajú inzerenti.
 • Zverejnením príspevku nevzniká autorovi nárok na honorár.
 • Autor garantuje, že príspevok nebol pred publikovaním v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences zverejnený v inom printovom alebo elektronickom médiu za odplatu (ak bol príspevok už zverejnený, musí to uviesť editorovi v poznámke počas elektronického podania príspevku).
 • Autor zaručuje, že nebudú porušené práva tretích strán, a že vydavateľ nie je právne zodpovedný pri uplatňovaní si nárokov tretích strán na náhradu škody spojenú s publikovaním príspevku v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences.
 • Autori a inzerenti majú zákonnú zodpovednosť za informácie uverejnené v článkoch alebo reklame publikovaných v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences.
 • Časopis Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, redaktori a redakčná rada nie sú zodpovední za škody alebo nároky na náhradu škody tretím stranám vzniknutým v dôsledku alebo v súvislosti s publikovaním príspevkov alebo reklamy v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences.
 • Indexovanie časopisu v medzinárodných databázach ako SCOPUS je zabezpečené subjektami a vydavateľstvami, ktoré tieto služby poskytujú. Frekvencia indexovania článkov publikovaných v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences v týchto databázach závisí od činnosti týchto subjektov. Prosíme preto autorov o zhovievavosť a trpezlivosť, keďže túto činnosť nemôžme priamo ovplyvniť.

Recenzia príspevku „Peer review“

V časopise používame tzv. Single blind peer review. Jedná sa o proces recenzie, pri ktorej autor nepozná identitu recenzentov.

Autor môže sledovať edičný proces, súbory, recenzné posudky, môže vykonávať revízie a opätovne vkladať príspevky na žiadosť editora.

Po nahratí príspevku do redakčného systému časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, je príspevok pridelený editorovi, ktorý vyberie vhodných recenzentov. Editor rozhodne o akceptovaní príspevku na základe informácií v recenziách. Proces recenzie je dôverný. Medzi autorom, editorom a recenzentom musí byť dôvera. Správcom príspevku je až do ukončenia recenzie editor. Editor zabezpečuje, že proces recenzie je férový, dôkladný a dôverný. Recenzenti sú požiadaní aby neposkytovali akýkoľvek obsah príspevku tretím stranám bez súhlasu editora. Výnimka sa týka otázok, ktoré môžu klásť recenzenti svojim kolegom za účelom vykonania recenzie príspevku.

Časopis Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences komunikuje s autorom len prostredníctvom editora. Recenzent musí oboznámiť editora s možným konfliktom záujmov, ktorý by mu bránil vykonať férový a nestranný posudok. Autori sú zodpovední za zachovanie dôvernosti údajov uvedených v recenznom posudku. Autori nesmú poskytnúť recenzný posudok tretím stranám. Autori môžu navrhnúť mená vhodných recenzentov počas nahrávania príspevku do nášho redakčného systému. Autori môžu uviesť mená recenzentov, ktorých považujú za neakceptovateľných z dôvodu možného konfliktu záujmov a porušenia zásad nestrannosti. Tieto odporúčania autora berie do úvahy editor pri prideľovaní recenzentov.

Zrecenzovaný príspevok zašle editor autorovi na vykonanie revízie. Zrevidovaný príspevok musí autor zaslať editorovi do 4 týždňov. Ak autor nezašle upravený príspevok do tohto termínu, musí ho opätovne vložiť ako nový príspevok a musí opätovne vykonať platbu. V prípade neočakávaných udalostí môže autor požiadať editora o predĺženie termínu zaslania upraveného príspevku. Nový termín určuje editor.

Editor vykoná:

 • Kontrola príspevku po nahratí do redakčného systému časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences (Editor skontroľuje vhodnosť príspevku, jeho oblasť zamerania a formálnu stránku.  Editor rozhodne či je možné vykonať recenziu „Peer review“.)
 • Vykonanie recenzie „Peer review“ (Editor vyberá recenzentov z databázy časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences alebo z mien osôb navrhnutých autorom. Recenzenti musia byť odborníci v danej oblasti. Recenziu musia vykonať minimálne dvaja nezávislí recenzenti. Recenzent zašle zrecenzovaný príspevok a odporúčania editorovi, ktorý ich nahrá do redakčného systému časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Editor informuje autora o vykonanej recenzii prostredníctvom e-mailu).
 • Rozhodnutie editora (Editor môže vykonať nasledovné rozhodnutia: akceptovať príspevok, nariadiť vykonanie revízie príspevku, nariadiť opätovnú recenziu a zamietnuť príspevok. V prípade dvoch protichodných recenzných posudkoch musia o príspevku rozhodnúť minimálne traja členovia redakčnej rady. Po akceptovaní príspevku nasleduje edičný proces, ktorý zahŕňa: Copyediting (úprava formálnych nedostatkov), Layout editing (úprava dizajnu) and Proofreading (scvhálenie finálnej verzie príspevku pred tlačou autorom a vybraným editorom).

Open Access (Otvorený prístup):

OAlogo

Poskytujeme bezplatný a voľný prístup ku všetkým článkom, ktoré sú publikované v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences v súlade s licenciou CC BY 3.0. Články publikované v našom časopise môžu byť:

 • sťahované,
 • zdieľané,
 • používané pre študijné účely,
 • používané pre komerčné a nekomerčné účely.

Ak sa rozhodnete použiť článok publikovaný v našom časopise, musíte:

 • vytvoriť odkaz (citáciu), v ktorej uvediete, že článok bol prvý krát publikovaný v našom časopise.

Copyright (Autorské práva):

CC-BY-3

Autori uverejňujú príspevky v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences za týchto podmienok:

 1. Autori podpisujú licenčnú zmluvu s licenciou CC BY 3.0. Časopis Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences má právo prvého vydania príspevku.
 2. Autori môžu vstupovať do samostatných, ďalších zmluvných vzťahov pre neexkluzívnu distribúciu príspevku (napr. publikovanie prípevku v knihe alebo na internetovej stránke) avšak pri takejto publikácii musia uviesť, že pôvodné prvé uverejnenie príspevku bolo v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences.
 3. Autori môžu ďalej publikovať ich príspevok online (napr. na internetových stránkach inštitúcií alebo ich vlastných internetových stránkach) pred, počas a po procese podávania príspevku do časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, pretože takéto úsilie môže viesť k väčšej citovanosti príspevku publikovaného v časopise Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences (pozri vplyv Open Access).

Publikačná etika, nevhodné praktiky:

Časopis Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences dodržiava štandardy týkajúce sa publikačnej etiky počas celého procesu publikovania. Publikačnú etiku musia dodržiavať autori, editor, redaktori, recenzenti a vydavateľ. Náš časopis vytvoril dokument, v ktorom popisujeme publikačnú etiku, nevhodné praktiky a postup v prípade porušenia nami prijatých zásad. Tento dokument bol vytvorený na základe odporúčaní COPE’s Best Practice Guidelines a môžete si ho stiahnuť tu: Politika publikačnej etiky a politika priestupkov.

Politika plagiátorstva:

Časopis Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences neakceptuje žiadnu formu plagiátorstva. Plagiátorstvo považujeme za vážne poškodenie vedeckých etických zásad. V prípade zistenia plagiátorstva u zaslaných alebo publikovaných článkoch budeme postupovať podľa Politiky plagiátorstva, ktorú si môžete stiahnuť tu: Politika plagiátorstva.

Ochrana osobných údajov:

Mená, osobné údaje a e-mailové adresy uvedené užívateľmi tejto internetovej stránky budú použité výlučne len pre účely tohto časopisu a nebudú k dispozícii pre akýkoľvek iný účel alebo tretím stranám.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page