Stadnyk, I. Y., Piddubnyi, V., Karpyk, H., Kravchenko, M. and Hidzhelitskyi, V. (2019) “Adhesion effect on environment process injection”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13(1), pp. 429–437. doi: 10.5219/1078.