ročník 4

február 2010

mimoriadne číslo

 
 

Biotechnológie rastlinnej a živočíšnej produkcie

 
 
VPLYV KULTIVAČNÉHO MÉDIA NA INICIÁCIU EMBRYOGÉNNYCH PLETÍV A DOZRIEVANIE SOMATICKÝCH EMBRYÍ BOROVICE ČIERNEJ (Pinus nigra Arn.) THE EFFECT OF CULTURE MEDIUM ON THE INITIATION OF EMBRYOGENIC TISSUES AND MATURATION OF Pinus nigra Arn. SOMATIC EMBRYOS 446-450

Lenka Fráterová, Terézia Salaj

   
TVORBA NOVÝCH ODRÔD PŠENICE LETNEJ F. OZIMNEJ S POTRAVINÁRSKOU KVALITOU POMOCOU MARKEROVO ASISTOVANEJ SELEKCIE
DEVELOPMENT OF NEW WINTER WHEAT VARIETIES WITH BREADMAKING QUALITY THROUGH MARKER ASSISTED SELECTION
451-459

Andrea Hanková, Ľubomír Rückschloss, Katarína Matúšková, Zdenka Gálová, Katarína Zirkelbachová, Edita Gregová, Darina Muchová

   
VPLYV POLYMORFIZMU GÉNOV LEPR, MC5R A H-FABP NA PRODUKČNÉ VLASTNOSTI OŠÍPANÝCH
THE EFFECT OF LEPR, MC5R AND H-FABP GENE POLYMORPHISM ON PIG PRODUCTION TRAITS
460-465

Anton Kováčik, Anna Trakovická, Jozef Bulla, Alica Rafayová, Zuzana Lieskovská

   
APLIKÁCIA PROBIOTICKÉHO PREPARÁTU VO VÝŽIVE KURČIAT HYBRO NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI MÄSA
INFLUENCE OF PROBIOTIC PREPARATION USED IN BROILER CHICKEN
FEEDING ON MEAT SENSORY QUALITY
466-473

Michal Mihok, Peter Haščík, Juraj Čuboň, Miroslava Kačániová, Marek Bobko, Lukáš Hleba, Štefan Prívara,Klára Vavrišínová, Henrieta Arpášová

   
SLEDOVANIE EXPRESIE EXTRACELULÁRNEHO LEPTÍNOVÉHO RECEPTORA U VÝKRMOVÝCH KURČIAT ROSS 308
MONITORING OF THE LEPTIN EXTRACELLULAR RECEPTOR EXPRESSION IN ROSS 308 BROILER CHICKENS
474-478

Ľubica Mrázová, Radoslav Židek, Mária Angelovičová, Lenka Maršálková, Jana Tkáčová

   
HODNOTENIE SLOVENSKÝCH KULTIVAROV TRITICUM AESTIVUM L. POUŽITÍM GÉNOVÝCH (PERFEKTNÝCH) MARKEROV
GENOTYPING OF SLOVAK CULTIVARS OF TRITICUM AESTIVUM L. USING GENIC (PERFECT) MARKERS
479-484

Veronika Oslovičová, James Robert Simmonds, John William Snape, Zdenka Gálová

   
DETEKCIA CELIAKÁLNE AKTÍVNYCH BIELKOVÍN ELEKTROFORETICKOU A IMUNOCHEMICKOU METÓDOU
DETECTION OF CELIAC ACTIVE PROTEINS BY ELECTROPHORETIC AND
IMUNOCHEMICAL METHODS

485-490

Eva Palenčárová, Zdenka Gálová

   
VPLYV PROBIOTÍK NA VYBRANÉ DRUHY PATOGÉNOV
INFLUENCE OF PROBIOTICS ON SELECTED PATOGENS
491-496

Jaroslav Pochop, Miroslava Kačániová, Ivana Nováková, Simona Kunová

   
OPTIMALIZÁCIA STANOVENIA PRÍTOMNOSTI CELIAKÁLNE AKTÍVNYCH BIELKOVÍN V CEREÁLIÁCH A PSEUDOCEREÁLIÁCH
OPTIMIZATION OF CELIATIC DISEASE ACTIVE PROTEINS ESTIMATION IN CEREALS AND PSEUDOCEREALS
497-508

Peter Socha, Adriana Raždíková, Dana Urminská

   
BETA-GLUKÁNY, VÝZNAMNÉ POLYSACHARIDY HLIVY USTRICOVITEJ (PLEUROTUS OSTREATUS) BETA-GLUCANS: IMPORTANT POLYSACCHARIDES OF PLEUROTUS OSTREATUS 509-515

Eva Szabová, Dana Urminská, Anežka Poláková

   
VYUŽITIE ESTERÁZ AKO BIELKOVINOVÝCH MARKEROV NA DIFERENCIÁCIU GENOTYPOV JAČMEŇA
DIFFERENTIATION OF BARLEY GENOTYPES USING ESTERASES AS PROTEIN MARKERS
516-522

Marián Tomka, Jana Bradová, Zdenka Gálová

   
MINIMALIZÁCIA ZDROJOV UHLÍKA VO VZŤAHU KU PRODUKCII HYDROLÁZ BAKTÉRIAMI BACILLUS SUBTILIS A BACILLUS LICHENIFORMIS
MINIMISATION OF CARBON SOURCES IN RELATIO TO HYDROLASES PRODUCTION BY CULTURES OF BACILLUS SUBTILIS AND BACILLUS LICHENIFORMIS
523-536

Dana Urminská, Ján Ambróš, Eva Szabová

   
ŠTÚDIUM GENETICKEJ DIVERZITY PŠENICE LETNEJ (TRITICUM AESTIVUM L.) POMOCOU MIKROSATELITNÝCH MARKEROV
STUDY OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) GENETIC DIVERSITY USING MICROSATELLITE MARKERS.
537-544

Martin Vivodík, Zdenka Gálová

   
DETEKCE ALEL PRO VYSOKOMOLEKULÁRNÍ PODJEDNOTKY GLUTENINŮ U TRITIKALE POMOCÍ DNA MARKERŮ
DETECTION OF ALLELES FOR HIGH-MOLECULAR-WEIGHT GLUTENIN SUBUNITS IN TRITICALE USING DNA MARKERS
545-551

Tomáš Vyhnánek, Eva Halouzková, Václav Trojan, Petr Martinek

   
ZMĚNY OBSAHU CHLOROFYLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY KOMERČNÍCH ČAJŮ
CHANGES IN CHLOROPHYLLS CONTENT DURING THE TECHNOLOGICAL PREPARATION OF COMMERCIAL TEAS
552-557

Martina Ošťádalová, Vladimír Pažout, Ivan Straka

 
 

Vedecký časopis pre potravinárstvo

 

http://www.potravinarstvo.com/