ročník 4

február 2010

mimoriadne číslo

 
 

Rizikové látky v potravovom reťazci

 
 
HODNOTENIE OBSAHOV ORTUTI V POĽNOHOSPODÁRSKYCH SUROVINÁCH V REGIÓNE
EVALUATION OF THE MERCURY CONTENT IN AGRICULTURAL PRODUCTS FROM THE HONT REGION
258-263

Daniel Bajčan, Ladislav Lahučký, Tomáš Tóth, Ján Tomáš, Július Árvay

   
CHEMICKÉ ZLOŽKY CIBULE KUCHYNSKEJ (Allium cepa L.) S POZITÍVNYMI ÚČINKAMI NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE
CHEMICAL COMPONENTS OF ONION (Allium cepa L.) WITH THE BENEFIT FOR HUMAN HEALTH
264-271

Judita Bystrická, Ján Tomáš, Július Árvay, Ľuboš Harangozo, Ladislav Lahučký, Oliver Siatkovský

   
VYUŽITÍ GMO PRO SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE POTRAVINOVÝCH SUROVIN PESTICIDY
USE OF GMO FOR LOWERING THE PESTICIDE CONTAMINATION OF RAW MATERIALS AND FOODSTUFFS
272-280

Pavel Hanáček, Michal Rohrer, Vilém Reinöhl, Stanislav Procházka, Dana Šafářová, Milan Navrátil, Jiří Horáček, Lenka Švábová, Petr Smýkal, Miroslav Griga

   
ZMENY OBSAHU SELÉNU POČAS KONZERVÁRENSKÉHO SPRACOVANIA ZELENINY
CHANGES IN SELENIUM CONTENT DURING CANNING OF VEGETABLES
281-290

Ondrej Hegedűs, Alžbeta Hegedűsová, Silvia Jakabová, Magdaléna Valšíková, Andrea Vargová, Tomáš Tóth

   
1-(2-(METHYLAMINO)PHENYL) UNDECAN – 1 – ONE : A POTENT DRUG MOLECULE FOR PEPTIC ULCER? 291-300

Suvasish Choudhury, Pankaj Chetia, Shubhadeep Roychoudhury, Manabendra Dutta Choudhury

   
EFECT OF NICKEL AND ZINC PERORAL ADMINISTRATION ON SERUM CALCIUM, PHOSPHORUS AND MAGNESIUM OF RABBIT FEMALES 301-307

Anna Kalafová, Jaroslav Kováčik, Marcela Capcarová, Peter Massányi, Adriana Kolesárová, Ľubica Chrastinová, Norbert Lukáč, Monika Schneidgenová, Peter Čupka, Rastislav Jurčík

   
POSSIBLE SIGNALLING PATHWAY OF LEAD THROUGH CASPASE–3 IN OVARIAN GRANULOSA CELLS OF PREGNANT GILTS 308-316

Adriana Kolesárová, Jana Slivková, Alexander Sirotkin, Marcela Capcarová, Marína Medveďová, Jaroslav Kováčik

   
NÁSTROJE ZNIŽOVANIA AKRYLAMIDU V CEREÁLNYCH VÝROBKOCH
TOOLS FOR ACRYLAMIDE MITIGATION IN CEREAL PRODUCTS
317-321

Kristína Kukurová, Lucie Marková, Alena Bednáriková, Zuzana Ciesarová

   
EXPOZICE AKRYLAMIDEM Z POTRAVIN V SR A ČR
THE ACRYLAMIDE EXPOSURE FROM FOODS IN THE SLOVAK AND CZECH REPUBLICS
322-329

Lucie Marková, Kristína Kukurová, Zuzana Ciesarová, Peter Šimko

   
UVOĽNENIE PROGESTERÓNU OVARIÁLNYMI GRANULÓZNYMI BUNKAMI PO EXPERIMENTÁLNOM PODANÍ KOBALTU
THE RELEASE OF PROGESTERONE BY OVARIAN GRANULOSA CELLS FOLLOWING COBALT EXPERIMENTAL ADMINISTRATION
330-336

Marína Medveďová, Adriana Kolesárová, Marcela Capcarová, Alexander Sirotkin, Jaroslav Kováčik

   
VPLYV IÓNOV KADMIA NA VYBRANÉ MORFOLOGICKO-FYZIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY BÔBU OBYČAJNÉHO CV. AŠTAR
EFFECTS OF CADMIUM IONS ON SELECTED MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FABA BEAN CV. AŠTAR
337-341

Beáta Piršelová, Peter Lukáč,Terézia Dobroviczká, Patrik Mészáros, Jana Libantová, Jana Moravčíková, Ildikó Matušíková

   
PÔDNA KONTAMINÁCIA ŤAŽKÝMI KOVMI V ALÚVIU RIEČKY ŠTIAVNICA
SOIL CONTAMINATION IN ALUVIUM OF ŠTIAVNICA RIVER
342-347

Radovan Stanovič, Július Árvay, Ladislav Lahučký, Ján Jobbágy

   
VYUŽITIE METÓDY SSE PRI STANOVENÍ PRÍSTUPNÝCH FORIEM RIZIKOVÝCH PRVKOV V PÔDE Z HĽADISKA ICH PRÍJMU RASTLINAMI
APLICATION OF SSE METHOD FOR ACCESSIBLE FORMS OF RISK ELEMENTS DETERMINATION IN SOLIS IN TERM OF THEIR INTAKE TO PLANTS
348-357

Tomáš Tóth, Juraj Čéry, Pavol Trebichalský, Ľuboš Harangozo, Juraj Tót

   
OBSAH KADMIA A OLOVA V ZRNE JAČMEŇA SIATEHO S OHĽADOM NA DODRŽANIE EKOLOGICKEJ ROVNOVÁHY PESTOVATEĽSKÉHO PROSTREDIA
CADMIUM AND LEAD CONTENTS IN BARLEY GRAINS FROM THE VIEW POINT OF ECOLOGICAL BALANCE OF CULTIVATION ENVIRONMENT
358-363

Pavol Trebichalský, Juliana Molnárová, Janette Musilová, Judita Bystrická, Daniel Bajčan

   
KU KONCEPTOM ZDRAVOTNEJ NEŠKODNOSTI POTRAVÍN ZALOŽENÝCH NA ANALÝZE RIZIKA CONCEPT OF FOOD SAFETY BASED ON RISK ANALYSIS 364-371

Ľubomír Valík

 
 

Vedecký časopis pre potravinárstvo

 

http://www.potravinarstvo.com/